Warunki i zasady przeprowadzania akredytacji

Akredytacji podlega KIERUNEK STUDIÓW, a nie jednostka, która zwróciła się do Komisji z prośbą o akredytację (akredytacja programowa).

Jednostka występująca o akredytację po zapoznaniu się z dokumentami akredytacyjnymi przygotowuje Raport Samooceny.

1. Układ raportu samooceny powinien być zgodny ze wzorcem. W przypadku braku możliwości ustosunkowania się do któregoś z punktów należy to zasygnalizować pisząc np. nie dotyczy, nie funkcjonuje.

2. Jeśli akredytacja obejmuje pierwszy i drugi stopień studiów – Raport Samooceny jest wspólny dla obu stopni, ale z wyraźnym zaznaczeniem wypełniania odpowiednich punktów Standardów.

3. Raport samooceny nie może przekraczać 25 stron formatu A4 (bez załączników) pisanych czcionką o rozmiarze 12 z pojedynczym odstępem, a każdy z załączników powinien obejmować co najwyżej dwie strony.

4. Załączniki powinny być numerowane, a w treści raportu należy podawać numery załączników przy odwoływaniu się do nich. Lista zawierająca spis załączników powinna stanowić odrębny dokument załączony do Raportu Samooceny.

5. W przypadku, kiedy rozmiar załącznika przekracza wymagane dwie strony należy całość załącznika dołączyć do elektronicznej wersji Raportu Samooceny a w wersji papierowej Raportu Samooceny jedynie umieścić jego tytuł, zwięzły opis zawartości załącznika oraz nazwę pliku zawierającego pełną wersję załącznika (dołączonego do elektronicznej wersji Raportu Samooceny).

6. Dane dotyczące wskaźników finansowych i liczbowych (np. liczba studentów, realizowanych grantów, umów o współpracę itp.) jednostka podaje za ubiegły rok akademicki. Termin składania wniosku o akredytację (np. początek bądź koniec roku akademickiego) nie stanowi okoliczności wpływającej na zmianę tej zasady.

Podstawą oceny ze strony Zespołu Oceniającego KAUT są Standardy i kryteria akredytacji odpowiednio dla pierwszego i drugiego stopnia studiów. Standardy i kryteria akredytacji dotyczą studiów pierwszego/drugiego stopnia prowadzonych w jednostce zarówno w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Ocenie podlega ten stopień (Io, IIo) studiów, który wskazany jest przez jednostkę we wniosku o przeprowadzenie postepowania akredytacyjnego oraz wszystkie formy (stacjonarne, niestacjonarne) studiów prowadzonych w jednostce w ramach akredytowanego kierunku studiów.

Zespół Oceniający składa się z 3-4 Ekspertów w tym przedstawiciela pracodawców pracujących pod kierownictwem Przewodniczącego ZO (wybranego na posiedzeniu plenarnym KAUT) poszerzony o przedstawiciela studentów. Obowiązkiem wizytowanej jednostki jest zapewnienie udziału przedstawiciela pracodawców, który będzie aktywnie uczestniczył w procesie wizytacji oraz w porozumienie z Samorządem, przedstawiciela studentów (najlepiej z innego wydziału uczelni). Pożądane jest wcześniejsze zgłoszenie danych tych osób do Biura KAUT.

Akredytację może uzyskać jednostka, której uczelnia ma jasno określoną strategię działania, zgodną z misją uczelni, a akredytowany program kształcenia w sposób jednoznaczny wpisuje się w tę misję i strategię.

Akredytację może uzyskać jednostka, w której wypromowano, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o akredytację, w formie studiów stacjonarnych co najmniej dwa roczniki absolwentów studiów pierwszego/drugiego stopnia.

Standardy i kryteria akredytacji określają atrybuty systemu kształcenia analizowane w jednostce w procesie akredytacji. Atrybuty zostały podzielone na dwie części:

  • podstawowe – spełnianie każdego z tych atrybutów jest warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji,
  • dodatkowe – spełnianie dowolnego z nich jest świadectwem wyższej jakości kształcenia, niż wynika to wyłącznie ze spełniania atrybutów podstawowych.

O akredytację KAUT mogą ubiegać się tylko jednostki, które na dzień przekazania do KAUT Raportu Samooceny posiadają ważną na dany rok akademicki pozytywną ocenę instytucjonalną lub pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na kierunku studiów zgłaszanym do akredytacji. Jednostka posiadająca pozytywną ocenę programową PKA na akredytowanym kierunku jest zwalniana z oceny tych atrybutów, które w dalszej części oznaczone są symbolem [*)].

Akredytacja jest udzielana na okres pięciu albo dwóch lat. Akredytacja na pięć lat może być udzielona, jeżeli jednostka organizacyjna spełnia wszystkie atrybuty podstawowe oraz co najmniej połowę atrybutów dodatkowych z każdej podgrupy.

Warunkiem koniecznym uzyskania akredytacji na pięć lat jest posiadanie prawa do nadawania stopnia naukowego w co najmniej jednej z dyscyplin z dziedziny nauk technicznych (dotyczy tylko studiów drugiego stopnia).