Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie zapewniania jakości kształcenia

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie zapewniania jakości kształcenia ma na celu:

  • podnoszenie jakości kształcenia,
  • tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
  • tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów,
  • promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

§ 1

Założenia ogólne systemu akredytacji kierunków studiów

Polskie uczelnie techniczne przystępujące do Porozumienia stawiają sobie za cel utworzenie i uzgodnienie standardów gwarantujących pożądany poziom kształcenia oraz kryteriów i procedur oceny jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów.

Wprowadzony zostaje system akredytacji, której poddawane będą kierunki studiów.

Akredytacja jest dobrowolna. Mogą się o nią starać szkoły wyższe zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia jakości oferowanych przez siebie usług edukacyjnych.

§ 2

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych

Strony Porozumienia powołują Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) zwaną dalej Komisją, składającą się z przedstawicieli sygnatariuszy oraz jednej osoby desygnowanej przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

Sposób i zasady wyłonienia Komisji określa KRPUT.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

a. zapewnienie prawidłowego przebiegu procedury akredytacyjnej,

b. określenie wymaganej dokumentacji akredytacyjnej,

c. ustalenie ogólnych standardów jakości kształcenia oraz powoływanie zespołów specjalistów niezbędnych do przeprowadzania procesu akredytacji,

d. podejmowanie decyzji o udzieleniu, odroczeniu, lub o odmowie udzielenia akredytacji dla danego kierunku studiów w jednostce szkoły wyższej,

e. występowanie do KRPUT z wnioskami dotyczącymi zasad i trybu postępowania akredytacyjnego.

Od decyzji Komisji w sprawie postępowania akredytacyjnego uczelnia, której ta decyzja dotyczy, może złożyć odwołanie do KRPUT, w terminie do 30 dni od otrzymania decyzji Komisji.

Prace Komisji koordynowane są przez jej Prezydium składające się z przewodniczącego i dwóch zastępców. Sprawami technicznymi związanymi z przebiegiem akredytacji oraz obsługą Komisji i jej zespołów zajmuje się Biuro pod kierownictwem sekretarza Komisji.

Komisja składa KRPUT roczne sprawozdania ze swojej działalności.

Uczelnie techniczne – Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się pokrywać koszty funkcjonowania Komisji.

§ 3

Procedura Akredytacyjna

Warunkiem rozpoczęcia procedury akredytacyjnej jest zgłoszenie przez co najmniej pięć szkół wyższych gotowości poddania określonego kierunku studiów procesowi akredytacji. W przypadkach szczególnych Komisja może odstąpić od powyższego warunku.

Zasady i tryb postępowania akredytacjnego określa KRPUT.

§ 4

Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.

Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach i za zgodą KRPUT.

§ 5

Przystąpienie uczelni do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

Rektor Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie
Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
Rektor Politechniki Białostockiej
Rektor Politechniki Częstochowskiej
Rektor Politechniki Gdańskiej
Rektor Politechniki Koszalińskiej
Rektor Politechniki Krakowskiej
Rektor Politechniki Lubelskiej
Rektor Politechniki Łódzkiej
Rektor Politechniki Opolskiej
Rektor Politechniki Poznańskiej
Rektor Politechniki Radomskiej
Rektor Politechniki Rzeszowskiej
Rektor Politechniki Szczecińskiej
Rektor Politechniki Śląskiej
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Rektor Politechniki Warszawskiej
Rektor Politechniki Wrocławskiej
Rektor Politechniki Zielonogórskiej
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie