Porozumienie

Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie zapewniania jakości kształcenia

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie zapewniania jakości kształcenia ma na celu:

 • podnoszenie jakości kształcenia,
 • tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
 • tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów,
 • promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

 

§ 1

Założenia ogólne systemu akredytacji kierunków studiów

 1. Polskie uczelnie techniczne przystępujące do Porozumienia stawiają sobie za cel utworzenie i uzgodnienie standardów gwarantujących pożądany poziom kształcenia oraz kryteriów i procedur oceny jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów.
 2. Wprowadzony zostaje system akredytacji, której poddawane będą kierunki studiów.
 3. Akredytacja jest dobrowolna. Mogą się o nią starać szkoły wyższe zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia jakości oferowanych przez siebie usług edukacyjnych.

 

§ 2

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych

 1. Strony Porozumienia powołują Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT) zwaną dalej Komisją, składającą się z przedstawicieli sygnatariuszy oraz jednej osoby desygnowanej przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).
 2. Sposób i zasady wyłonienia Komisji określa KRPUT.
 3. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  1. zapewnienie prawidłowego przebiegu procedury akredytacyjnej,
  2. określenie wymaganej dokumentacji akredytacyjnej,
  3. ustalenie ogólnych standardów jakości kształcenia oraz powoływanie zespołów specjalistów niezbędnych do przeprowadzania procesu akredytacji,
  4. podejmowanie decyzji o udzieleniu, odroczeniu, lub o odmowie udzielenia akredytacji dla danego kierunku studiów w jednostce szkoły wyższej,
  5. występowanie do KRPUT z wnioskami dotyczącymi zasad i trybu postępowania akredytacyjnego.
 4. Od decyzji Komisji w sprawie postępowania akredytacyjnego uczelnia, której ta decyzja dotyczy, może złożyć odwołanie do KRPUT, w terminie do 30 dni od otrzymania decyzji Komisji.
 5. Prace Komisji koordynowane są przez jej Prezydium składające się z przewodniczącego i dwóch zastępców. Sprawami technicznymi związanymi z przebiegiem akredytacji oraz obsługą Komisji i jej zespołów zajmuje się Biuro pod kierownictwem sekretarza Komisji.
 6. Komisja składa KRPUT roczne sprawozdania ze swojej działalności.
 7. Uczelnie techniczne – Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się pokrywać koszty funkcjonowania Komisji.

 

§ 3

Procedura Akredytacyjna

 1. Warunkiem rozpoczęcia procedury akredytacyjnej jest zgłoszenie przez co najmniej pięć szkół wyższych gotowości poddania określonego kierunku studiów procesowi akredytacji. W przypadkach szczególnych Komisja może odstąpić od powyższego warunku.
 2. Zasady i tryb postępowania akredytacjnego określa KRPUT.

 

§ 4

 1. Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.
 2. Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach i za zgodą KRPUT.

 

§ 5

Przystąpienie uczelni do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

 

Rektor Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Rektor Politechniki Białostockiej

Rektor Politechniki Częstochowskiej

Rektor Politechniki Gdańskiej

Rektor Politechniki Koszalińskiej

Rektor Politechniki Krakowskiej

Rektor Politechniki Lubelskiej

Rektor Politechniki Łódzkiej

Rektor Politechniki Opolskiej

Rektor Politechniki Poznańskiej

Rektor Politechniki Radomskiej

Rektor Politechniki Rzeszowskiej

Rektor Politechniki Szczecińskiej

Rektor Politechniki Śląskiej

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Rektor Politechniki Warszawskiej

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Rektor Politechniki Zielonogórskiej

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni

Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie