Zasady i tryb postępowania akredytacyjnego

Na podstawie Uchwały KRPUT pt. “Porozumienie w sprawie zapewniania jakości kształcenia” Sygnatariusze Porozumienia postanawiają co następuje:

I. KOMISJA AKREDYTACYJNA UCZELNI TECHNICZNYCH

§ 1

1. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (zwana dalej Komisją) działa na rzecz zapewniania jakości kształcenia na podstawie Porozumienia Polskich Uczelni Technicznych oraz zgodnie z art. 49a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

2. Celem Komisji jest ustalenie ogólnych standardów jakości kształcenia w wyższych uczelniach technicznych, stymulowanie podnoszenia jakości kształcenia i stworzenie systemu akredytacji kierunków studiów wyższych i podyplomowych, studiów doktoranckich oraz podstawowych jednostek organizacyjnych szkół wyższych.

3. Działalność Komisji obejmuje podstawowe jednostki organizacyjne polskich uczelni technicznych, Sygnatariuszy Porozumienia. Może także objąć inne polskie i zagraniczne uczelnie, których jednostki prowadzą studia na kierunkach technicznych, po zgłoszeniu przez nie kierunków do akredytacji.

§ 2

1. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (zwana dalej KRPUT) powołuje Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych.

2. W skład Komisji wchodzi z każdej uczelni przedstawiciel wskazany przez rektora oraz, dodatkowo, jedna osoba desygnowana przez KRPUT.

3. Kadencja Komisji trwa cztery lata.

4. Kadencja Komisji rozpoczyna się 15 marca i kończy 14 marca pierwszego roku akademickiego po wyborach nowych władz w polskich uczelniach publicznych.

5. Komisja składa KRPUT roczne sprawozdania ze swojej działalności w terminie do 14 lutego każdego roku wraz z rozliczeniem finansowym oraz wnioskiem o ustalenie zasad finansowania KAUT i jej Biura w kolejnym roku akademickim.

§ 3

1. Przewodniczącego Komisji spośród jej członków wybiera i odwołuje Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych.

3. Komisja wybiera ze swego grona trzech zastępców przewodniczącego, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

4. Posiedzenia plenarne Komisji zwołuje przewodniczący zgodnie z planem pracy Komisji lub z własnej inicjatywy.

5. Przewodniczący Komisji zwołuje także posiedzenie na wniosek przewodniczącego KRPUT lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej składu Komisji, nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

6. Plenarne posiedzenie Komisji prowadzi przewodniczący Komisji lub, w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego.

7. Plenarne posiedzenie Komisji jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Komisji.

§ 4

1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz nadzoruje prace Biura Komisji.

2. Do reprezentowania Komisji na zewnątrz w konkretnej sprawie przewodniczący Komisji może upoważnić swojego zastępcę.

§ 5

Siedzibą Biura Komisji jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

§ 6

1. Prezydium Komisji stanowią przewodniczący i jego zastępcy.

2. W posiedzeniach Prezydium Komisji uczestniczy sekretarz Komisji.

§ 7

1. Komisja na posiedzeniach plenarnych:

a) powołuje Grupy Ekspertów, Zespoły Oceniające wraz z ich przewodniczącymi,

b) określa ogólne zasady opracowywania standardów i kryteriów akredytacji,

c) ustala, na wniosek Grupy Ekspertów, standardy i kryteria akredytacji kierunków studiów wyższych i podyplomowych, studiów doktoranckich w dyscyplinach naukowych oraz zasady akredytacji podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni,

d) ustala dokumentację akredytacyjną,

e) podejmuje decyzje o wszczęciu postępowania akredytacyjnego dla zgłoszonego przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni kierunku studiów wyższych lub podyplomowych, studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej lub akredytacji podstawowej jednostki organizacyjnej,

f) sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowań akredytacyjnych,

g) przyjmuje Raporty Zespołów Oceniających,

h) podejmuje decyzje o udzieleniu, odroczeniu albo o odmowie akredytacji dla kierunku studiów wyższych lub podyplomowych, studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej albo akredytacji podstawowej jednostki organizacyjnej,

i) uchwala plan posiedzeń plenarnych,

j) podejmuje inne czynności niezbędne do realizacji celów swojego działania.

2. Decyzje w sprawie postępowania akredytacyjnego komisja podejmuje bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

3. Decyzje, ustalenia, wnioski i opinie Komisji w innych sprawach niż wymienione w pkt. 2 oraz § 3 pkt. 3 podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Osoba prowadząca planarne posiedzenie Komisji może zarządzić tajne głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

§ 8

1. Komisja, Grupy Ekspertów, Zespoły Oceniające obsługiwane są przez Biuro Komisji.

2. Biuro Komisji tworzą sekretarz Komisji i nie więcej niż trzech pracowników.

3. Sekretarza Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, za jego zgodą.

4. Sekretarz Komisji i pozostali pracownicy Biura są zatrudniani przez rektora uczelni będącej siedzibą Biura Komisji na czas określony, na wniosek przewodniczącego Komisji,

§ 9

Do zadań sekretarza Komisji należy:

a) organizowanie bieżącej pracy Komisji,

b) kierowanie pracami Biura,

c) utrzymywanie kontaktów ze szkołami wyższymi i ich podstawowymi jednostkami organizacyjnymi zainteresowanymi akredytacją,

d) zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków pracy Komisji, Grup Ekspertów, Zespołów Oceniających,

e) realizowanie innych zadań powierzonych przez przewodniczącego Komisji.

II. GRUPY EKSPERTÓW I ZESPOŁY OCENIAJĄCE

§ 10

1. Podstawowa jednostka organizacyjna zgłaszająca wniosek akredytacyjny może przedstawić kandydatów do Zespołów Oceniających.

2. Zgłaszani kandydaci mogą być nauczycielami akademickimi lub przedstawicielami pracodawców. Nauczyciele akademiccy muszą mieć tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Do listy zgłaszanych kandydatów należy dołączyć zwięzłe dane o ich dorobku naukowym i zawodowym wraz z ich pisemną zgodą na kandydowanie. Jednorazowo nie można zgłaszać więcej niż trzech kandydatów.

3. Prezydium Komisji może uzupełnić listę kandydatów do Zespołów Oceniających.

4. Osoba powołana do Zespołu Oceniającego może złożyć pisemną rezygnację z prac w tym gremium.

§ 11

1. Powoływana przez Komisję Grupa Ekspertów liczy od pięciu do siedmiu osób, w tym przewodniczącego Grupy.

2. Powoływany przez Komisję Zespół Oceniający składa się z co najmniej trzech osób w tym przewodniczącego Zespołu i przedstawiciela pracodawców. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Komisji, przedstawiciela pracodawców powołuje Prezydium Komisji.

3. Do udziału w pracach Zespołu Oceniającego przewodniczący Zespołu zaprasza przedstawiciela samorządu studentów lub samorządu doktorantów uczelni, w której podstawowej jednostce organizacyjnej odbywa się akredytacja. Przedstawiciela studentów wskazuje właściwy organ samorządu tej uczelni.

4. Kadencja Zespołu Oceniającego kończą się po zakończeniu procedur akredytacyjnych, do których Zespół został powołany.

§ 12

Zadaniem Grupy Ekspertów jest realizacja zadań powierzonych przez Komisję lub Prezydium Komisji.

§ 13

1. Do zadań Zespołu Oceniającego należy:

a) zapoznanie się z dokumentacją akredytacyjną wraz z Raportem Samooceny nadesłanym przez podstawową jednostkę organizacyjną szkoły wyższej,

b) przeprowadzenie wszechstronnej oceny jakości kształcenia na pierwszym i/lub drugim stopniu akredytowanego kierunku studiów wyższych, studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej lub w podstawowej jednostce organizacyjnej, na podstawie przyjętych przez KAUT standardów i kryteriów akredytacji oraz wizytacji podstawowej jednostki organizacyjnej,

c) sporządzenie pisemnego Raportu z przeprowadzonej oceny i przedstawienie go Komisji.

2. Od momentu powołania Zespołu do dnia przedłożenia Raportu nie może upłynąć więcej niż sześć miesięcy.

III. POSTĘPOWANIE AKREDYTACYJNE

§ 14

1. Wzory dokumentów akredytacyjnych ustala Komisja i przekazuje je rektorom – Sygnatariuszom Porozumienia.

2. Wzory dokumentów akredytacyjnych podawane są do publicznej wiadomości.

§ 15

1. Wnioski akredytacyjne podstawowe jednostki organizacyjne składają do przewodniczącego Komisji.

2. Po otrzymanie wniosku o udzielenie akredytacji przewodniczący Komisji wyznacza termin nadesłania Raportu Samooceny, zgodnego z ustalonym wzorcem.

3. Prezydium Komisji sprawdza dokumentację pod względem formalnym i podejmuje decyzje w sprawie wszczęcia postępowania akredytacyjnego, a w przypadku stwierdzenia uchybień wyznacza termin ich usunięcia.

4. Po złożeniu przez podstawową jednostkę organizacyjną wymaganej dokumentacji, przewodniczący Komisji umieszcza sprawę postępowania akredytacyjnego w porządku obrad najbliższego posiedzenia plenarnego Komisji.

§ 16

1. Procedura akredytacyjna obejmuje następujące etapy:

a) zgłoszenie przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni wniosku o udzielenie akredytacji wraz z kopią aktualnej Uchwały PKA oraz Raportu PKA,

b) złożenie przez podstawową jednostkę organizacyjną Raportu Samooceny przygotowanego zgodnie z wzorcem Komisji,

c) powołanie Zespołu Oceniającego,

d) wizytacja podstawowej jednostki organizacyjnej,

e) opracowanie Raportu przez Zespół Oceniający,

f) przekazanie Komisji Raportu Zespołu Oceniającego,

g) przekazanie Raportu podstawowej jednostce organizacyjnej, która może zgłosić do niego swoje uwagi w terminie do 30 dni od daty otrzymania,

h) rozpatrzenie przez Prezydium Komisji zgłoszonych uwag w terminie do 30 dni,

i) umieszczenie sprawy akredytacji w porządku najbliższego, po wyjaśnieniu zgłoszonych uwag, plenarnego posiedzenia Komisji,

j) podjęcie przez Komisję decyzji o:

– udzieleniu akredytacji,

– odroczeniu akredytacji do czasu spełnienia wskazanych warunków,

– odmowie akredytacji.

k) poinformowanie KRPUT oraz podstawowej jednostki organizacyjnej o podjętych decyzjach w sprawie udzielenia akredytacji.

2. Podstawowa jednostka organizacyjna ma prawo odwołania się od decyzji, o której mowa w pkt.1 lit. j). Odwołanie kierowane jest do przewodniczącego Komisji. Komisja powołuje Zespół Odwoławczy w składzie od trzech do pięciu osób niebiorących dotąd udziału w postępowaniu akredytacyjnym. Zespół Odwoławczy w swoich opiniach nie jest związany Raportem Zespołu Oceniającego i formułuje opinię dotyczącą spraw stanowiących podstawę do złożenia odwołania.

3. Po złożeniu opinii przez Zespół Odwoławczy sprawa rozpatrzenia odwołania umieszczana jest w porządku obrad najbliższego plenarnego posiedzenia Komisji, która podejmuje nową uchwałę dotyczącą akredytacji. Decyzja Komisji jest ostateczna, za wyjątkiem przypadku przedstawionego w pkt. 4.

4. Gdy podstawą odwołania są uchybienia o charakterze proceduralno- formalnym spowodowane przez Komisję, odwołanie może być skierowane do KRPUT, która je rozpatruje na swoim najbliższym posiedzeniu. KRPUT może odwołanie skierować na ręce przewodniczącego Komisji w trybie pkt. 2, lub też podjąć inną decyzję w sprawie akredytacji. Decyzja KRPUT jest ostateczna.

5. Procedura odwoławcza nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy.

§ 17

1. Dokumentacja, przebieg i wyniki postępowania akredytacyjnego są poufne. Zasady poufności nie stosuje się wobec podstawowej jednostki organizacyjnej i kierownictwa jej szkoły wyższej, której dotyczy postępowanie akredytacyjne.

2. Decyzja o przyznaniu akredytacji jest jawna i zawiera informacje o stopniu spełnienia standardów akredytacyjnych w zakresie:

a) misji jednostki i jej wkomponowanie w region,

b) zgodności działania jednostki z obowiązującymi przepisami prawa,

c) poziomu kadry naukowej i dydaktycznej,

d) programów kształcenia,

e) prawidłowości realizacji procesu kształcenia,

f) warunków kształcenia,

g) działań na rzecz promocji kierunków technicznych wśród młodzieży.

3. Decyzję o przyznaniu akredytacji podaje się do publicznej wiadomości.

4. Podstawowa jednostka organizacyjna po upływie okresu, na który została jej przyznana akredytacja, traci prawo do posługiwania się certyfikatem KAUT i przyznawania absolwentom zaświadczeń związanych z akredytacją KAUT.

IV. ZASADY FINANSOWANIA POSTĘPOWANIA AKREDYTACYJNEGO

§ 18

1. Postępowanie akredytacyjne jest odpłatne. Wysokość opłaty akredytacyjnej, na wniosek Komisji, określa KRPUT. Opłaty akredytacyjne są wnoszone wraz z wnioskami o akredytację.

2. Opłata akredytacyjna dla podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, która nie jest Sygnatariuszem Porozumienia, jest o 50% wyższa od opłaty ustalonej zgodnie z pkt. 1.

§ 19

Szczegółowe zasady finansowania Komisji i jej Biura określa umowa stron Sygnatariuszy Porozumienia.

Niniejsze „Zasady i Tryb Postępowania Akredytacyjnego” uchwalone zostały w dniu …………………..przez członków KRPUT – Sygnatariuszy „Porozumienia w sprawie zapewnienia jakości kształcenia”.

Przewodniczący KRPUT