Trzecie posiedzenie IV kadencji

Warszawa, 19 czerwca 2009 r.

 

Przewodniczący KAUT prof. Bohdan Macukow wraz z Prezydium KAUT wręczył prof. Jerzemu Świątkowi dyplom Honorowego Członka KAUT.

Przewodniczący poinformował zebranych o kształcie przyjętych przez KRPUT uchwał, które dotyczą zmian w dokumencie zasady i tryb postępowania akredytacyjnego oraz przyjęcia nowych zasad finansowania biura i prac KAUT.

Przedyskutowano przygotowane przez prof. Andrzeja Chojnackiego propozycje zaktualizowanych wzorów raportów samooceny i w głosowaniu przyjęto wszystkie wzory. Zdecydowano, że aktualizację wzoru wniosku o wszczęcie postępowania akredytacyjnego KAUT powierza Prezydium, które również zdecyduje o przyjęciu tych dokumentów.

Powołano zespół roboczy, którego zadaniem ma być opracowanie nowego wzoru raportu zespołu oceniającego oraz ramowego planu wizyty zespołu oceniającego. Na kierownika zespołu powołano prof. Andrzeja Wac-Włodarczyka a członkami zespołu zostali prof. Andrzej Chojnacki, prof. Krzysztof Jóźwik, prof. Witold Biedunkiewicz.

Na wniosek Przewodniczącego zdecydowano, że zespół oceniający tworzyć będzie 3 ekspertów oraz student z uczelni ocenianej.

Przewodniczący poinformował zebranych o 6 nowych wnioskach o wszczęcie akredytacji jakie wpłynęły do biura KAUT. Zgodnie z obowiązującą procedurą powołano zespoły oceniające dla tych kierunków. Są to elektronika i telekomunikacja, architektura i urbanistyka, fizyka techniczna:

Termin i miejsce następnego spotkania 23-09-09 KAUT w Poznaniu.