Czternaste posiedzenie II kadencji

Kraków, dn. 10 marca 2005 r.

Komisja w głosowaniu tajnym przyznała akredytację na pięć lat kierunkowi studiów fizyka techniczna prowadzonego na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Komisja przyznała również akredytację kierunkowi studiów geodezja i kartografia prowadzonego na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, Wojskowej Akademii Technicznej.

Została przekazana informacja z przebiegu obrad KRPUT, które odbyło się 24 – 26 lutego w Politechnice Wrocławskiej podczas których został zaprezentowany tekst „Porozumienia KRPUT w sprawie system mobilności studentów MOSTECH”.

Komisja przedyskutowała ponownie wzory dokumentów stanowiących załączniki do Porozumienia MOSTECH.

W trakcie spotkania Komisja podjęła dyskusję nad formą działalności KAUT, która powinna ulec zmianie – „akredytacja inaczej”.