Czwarte posiedzenie II kadencji

Kraków, 13 listopad 2003 r.

Komisja podjęła decyzje o przyznaniu akredytacji w zakresie następujących kierunków studiów:

• elektronika i telekomunikacja:

– Wydział Elektroniki, Politechniki Wrocławskiej – przyznanie akredytacji na 5 lat.

– Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej – przyznanie akredytacji na 5 lat

• informatyka

– Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna – przyznanie akredytacji na 5 lat.

• mechanika i budowa maszyn

– Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Opolska – przyznanie akredytacji na 5 lat.

Wszczęto postępowanie akredytacyjne na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej, kierunek fizyka techniczna.

Komisja zatwierdziła grupę roboczą w składzie, której zadaniem będzie przygotowanie opracowania nt. standardów nauczania dla kierunków prowadzonych na uczelniach technicznych, dla kierunków, które umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera. Opracowanie to zostanie zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu KRPUT.

Przedyskutowano charakter zmian dokonywanych przez MENiS w standardach nauczania. Ustalono, że należy zaproponować zmiany w obowiązujących standardach akredytacyjnych KAUT, które zostaną przesłane do GE i po uzyskaniu opinii dla poszczególnych kierunków (12) Komisja podejmie decyzję o poprawkach.

Komisja po dyskusji przyjęła, że Zaświadczenia będą wydawane przez Biuro KAUT (jako druki ścisłego zarachowania z wpisaniem w rejestr) w ramach opłaty akredytacyjnej. Biuro będzie dostarczać jednostkom określoną liczbę Zaświadczeń (zgodnie z żądaniem jednostki), natomiast dziekanaty będą uzupełniać dane o absolwentach i potwierdzać zgodność wydanego Zaświadczenia z akredytacją przyznaną przez KAUT (podpis dziekana lub upoważnionej do tego osoby). Tekst Uchwały (w załączeniu) został poprawiony i będzie przedstawiony do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu KRPUT.

Ustalono, że kolejne posiedzenie KAUT odbędzie się 11, 12 grudnia w Krakowie.