Dwunaste posiedzenie II kadencji

Kraków, dn. 13 stycznia 2005 r.

Komisja przyznała akredytację na pięć lat, na lata akademickie 2004/2005 – 2009/2010 kierunkowi studiów fizyka techniczna prowadzonemu na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej

Komisja w głosowaniu tajnym zatwierdziła skład Grupy Ekspertów, której zadaniem będzie opracowanie szczegółowych standardów jakości kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska.

Komisja w głosowaniu jawnym ustaliła, że należy utrzymać wysokość honorariów dla członków GE i ZO.

Ustalono, że uroczystość rozdania certyfikatów KAUT powinna się odbyć na początku marca 2005 r. w Sukiennicach. Biuro KAUT zostało zobowiązane do poczynienia w tym kierunku odpowiednich przygotowań.

Termin następnego posiedzenia KAUT ustalono na 10 lutego 2005 r.