Dziewiąte posiedzenie II kadencji

Kraków, 8 lipiec 2004 r.

Komisja ustaliła, że do każdego z Zespołów Oceniających przed wizytacją oprócz Raportu Samooceny należy wysyłać:

– obowiązujące standardy nauczania MENiS dla danego kierunku,

– informacje o proporcji liczby studentów do pracowników samodzielnych dla danego kierunku,

– stanowisko KAUT, podjęte na obradach 23.05.2003 r. w sprawie proporcji pomiędzy liczbą pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego a liczbą studentów,

– informację o godzinach obowiązujących na studiach zaocznych oraz na studiach wieczorowych,

– obowiązujące rozporządzenie MENiS dotyczące obsady kadrowej,

– Informator KAUT (Zasady Postępowania Akredytacyjnego).

Komisja przyznała akredytacje na pięć lat kierunkowi studiów fizyka techniczna prowadzonego przez następujące jednostki:

– Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,

– Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki,

– Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki.

Komisja przedyskutowała tekst poprawek standardu akredytacji dla kierunku architektura i urbanistyka.

Wszczęto procedurę akredytacyjną dla kierunku fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przyjęto w głosowaniu jawnym protokół z ostatniego posiedzenia KAUT.