Osiemnaste posiedzenie II kadencji

Kraków, 13 październik 2005 r.

Zgodnie z programem posiedzenia KAUT przedyskutowano propozycję Standardów jakości kształcenia Wymagania podstawowe p. I, II, III i IV.

Przekazano informację o przebiegu obrad Prezydium KRASP oraz spotkaniu Panów Rektorów w Ministerstwie Edukacji Narodowej w zakresie dotyczącym działalności KAUT.

Przekazano również informację o przebiegu posiedzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Komisja przystąpiła do dyskusji nad akredytację kierunku Mechanical Engering odpowiadającego kierunkowi Mechanika Budowa Maszyn prowadzonego na Uniwersytecie Technicznym w Liebercu w Czechach.

Powołano grupę, która opracuje wytyczne dla jednostki zagranicznej da kierunku studiów kierunek mechanika i budowa maszyn.

Komisja podjęła dyskusję nad formą działalności KAUT, biorąc pod uwagę pozytywne zmiany wynikające z ustaleń na Prezydium KRASP, a także wnioski z zapisów w nowej ustawie.

Komisja dokonała wyboru plakatów informujących studentów o możliwości odbycia części studiów w innej uczelni wyższej w ramach programu MOSTECH.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia KAUT na 8 grudnia 2005 r.