Siedemnaste posiedzenie II kadencji

Kraków, dn. 14 lipca 2005 r.

Komisja wszczęła procedurę akredytacyjną dla kierunku informatyka prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.

Spośród osób zgłoszonych na ekspertów dla kierunku informatyka, Komisja powołała cztery osoby do Zespołu Oceniającego dla ww. kierunku.

W trakcie obrad Przewodniczący KRPUT przekazał informację, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wystąpił z Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Przekazano informację, że Porozumienie w sprawie mobilności studentów MOSTECH podpisały wszystkie polskie uczelnie techniczne oprócz Politechniki Gdańskiej. Do Porozumienia przystąpił również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Komisja omówiła zagadnienia związane z Suplementem do dyplomu, który powinien być wydawany w językach obcych.

KAUT ustaliła, że z początkiem września należy przesłać do Panów Dziekanów prośbę o przekazanie wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do wydania nowego Informatora KAUT na nową kadencję. Informator KAUT zostanie przygotowany w wersji książkowej oraz w wersji elektronicznej.

KAUT przyjęła w głosowaniu jawnym protokół z ostatniego posiedzenia, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2005 r. Wyniki głosowania jawnego: głosy „tak” – 17, głosy „nie” – 0, oddanych głosów – 17.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na 13, 14 październik 2005r. w Krakowie.