Pierwsze posiedzenie Komisji V kadencji

Łódź, 10 maja 2013 r.

Pierwsze posiedzenie plenarne Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych odbyło się wraz z Konferencją Prorektorów ds. Studenckich i Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych w Politechnice Łódzkiej w Łodzi.

Omówiono przebieg zakończonej, czwartej kadencji podkreślając poszczególne dokonania – szczególnie w zakresie przyznanych akredytacji. Jako pozytywny kierunek działań zaznaczono podpisanie 18 grudnia 2012 roku Porozumienia pomiędzy KAUT a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (PIIB). Omówiono stan zaawansowania wstąpienia KAUT do European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) i szanse na uzyskanie od ENAEE upoważnienia do nadawania razem z akredytacją KAUT EUR-ACE Label czyli Certyfikatu Europejskiego.

W tym roku odbyły się trzy wizytacje Review Team ENAEE: w styczniu podczas wizyty oceniającej kierunek Architektura i Urbanistyka w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska i w kwietniu podczas wizyty oceniającej kierunek Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Ponadto członkowie RT w styczniu odwiedzili AGH gdzie odbyło się spotkanie w Prezydium KAUT, a w marcu w posiedzeniu KAUT, podczas którego odbyła się dyskusja nad przyznaniem akredytacji kierunkowi Architektura i Urbanistyka w Politechnice Łódzkiej. Prezydium KAUT otrzymało Raport to EUR-ACE Label Committee przygotowany przez członków RT ENAEE, a następnie przygotowało i wysłało swoje uwagi do tego Raportu. Raport RT ENAEE jest bardzo pozytywny co rokuje duże nadzieje na otrzymanie uprawnień o jakie wystąpiła KAUT.

W głosowaniu tajnym Komisja wybrała na wiceprzewodniczących w piątej kadencji (2013-2017)

Na wniosek Przewodniczącego na wybrano w głosowaniu tajnym Sekretarza Komisji.

W związku z otrzymaniem Raportu Zespołu Oceniającego kierunek Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej powołano eksperta KAUT na recenzenta dla tego kierunku.

Ze względu na konieczność zmian spowodowaną wprowadzeniem Ram Kwalifikacji Komisja powołała Zespół Ekspertów KAUT do przygotowania zmian w dokumentach akredytacyjnych.

Ustalono, że kolejne, drugie posiedzenie plenarne KAUT odbędzie się w Krakowie, AGH 21 czerwca 2013 r.