Trzecie posiedzenie Komisji V kadencji

Wałbrzych 18 października 2013 r.

 

Przewodniczący Prezydium KAUT przedstawił prezentację dotyczącą korzyści jakie płyną dla KAUT z faktu uzyskania przez Komisję uprawnień do nadawania Certyfikatu EUR-ACE Label. W ramach prezentacji omówił również:

a) Propozycję nowego certyfikatu KAUT-EUR-ACE,

b) Poinformował o Akademickiej Komisji Akredytacyjnej (AKA) i roli KAUT w AKA (estymowany czas powołania AKA – za 2 lata),

c) Przedstawił założenia nowej dokumentacji akredytacyjnej:

i) Standardy dla studiów I stopnia:

ii) Standardy dla studiów II stopnia:

iii) Procedura akredytacyjna – opłata. Ustalono, że chwilowo KAUT nie będzie zmieniał wysokości opłaty akredytacyjnej pomimo wzrostu kosztów (m.in. opłata za certyfikaty 2*150 €).

iv) Akredytacja – skład ZO. Ustalono, że przedstawiciel pracodawców (z prawem głosu) będzie podczas pracy ZO co najmniej 1 dzień. Student (spoza ocenianego kierunku) ma być w składzie ZO i ma przygotować raport.

v) Wkładki do dyplomu (suplementu) powinny zawierać logo i informację o certyfikacie EUR-ACE.

vi) Wniosek o akredytację będzie jeden i uczelnia musi załączyć kopię certyfikatu PKA (ważne co najmniej 2 lata) wraz z kopią pierwszej części raportu PKA

d) Przegłosowano jednogłośnie zmiany w Standardach akredytacji dla I i II stopnia.

e) Przedstawiono propozycję Raportu Samooceny (wspólnego dla obu stopni)

f) Przedstawiono propozycję Raport ZO (wspólnego dla obu stopni).

g) Przedstawiono zmiany w dokumencie Zasady i Tryb Postępowania Akredytacyjnego.

h) Zostanie poprawiona Instrukcja obsługi dla ZO.

i) Ustalono, że Prezydium Komisji prześle propozycje ostatecznej wersji dokumentów Komisji Członków KAUT do konsultacji obiegiem.

j) Przekazano na temat współpracy KAUT z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Powołano Zespól Ekspertów do recenzji dokumentu PIIB (gdy już powstanie) w zakresie dopasowania standardów do wymagań izby zawodowej.

k) Powołano ekspertów do ZO dla kierunku budownictwo.

l) Powołano ekspertów do ZO dla kierunku elektronika i telekomunikacja.

m) Powołano ekspertów do ZO dla kierunku mechanika i budowa maszyn.

Następne spotkanie KAUT odbędzie się w Warszawie albo w Poznaniu po akredytacji kierunku mechanika i budowa maszyn w Politechnice Łódzkiej, Wydział Mechaniczny – do decyzji Prezydium.