Powołanie KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 roku w Opolu, jako agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych.

 

Dokumenty podpisane przez rektorów w Opolu, a mianowicie Porozumienie oraz Zasady i Tryb Postępowania Akredytacyjnego, dotyczą zagadnień związanych z szeroko pojmowaną jakością kształcenia i stanowią wyraz troski władz wyższych uczelni technicznych o następujące problemy:

 • podnoszenie jakości kształcenia,
 • tworzenie jasnych i jednoznacznych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej,
 • tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów,
 • promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

Tekst Porozumienia został podpisany przez 24 rektorów, sygnatariuszy Porozumienia, wyrażających wolę każdej z 24 przytoczonych poniżej uczelni przystąpienia do procesu akredytacji:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Radomska
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska
 • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Politechnika Szczecińska
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Zielonogórska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Politechnika Opolska
 • Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Na posiedzeniu KRPUT w dniu 17 lutego 2001 roku na przedstawiciela konerencji rektorów w KAUT został wybrany prof. dr hab.inż. Piotr Wach, Rektor Politechniki Opolskiej, a przewodniczącą KAUT została dr hab. inż. Alicja Konczakowska, prof. PG, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Gdańskiej. Na siedzibę Komisji wybrano Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W terminie późniejszym rektorzy, sygnatariusze Porozumienia, nominowali swoich przedstawicieli do KAUT, głównie prorektorów ds. kształcenia. Pierwsza Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych działała w okresie od 15 marca 2001 roku do 14 marca 2003 roku.

Pierwsze posiedzenie KAUT odbyło się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dniach 2 – 3 kwietnia 2001 roku. Na posiedzeniu tym wybrano zastępców przewodniczącego KAUT oraz sekretarza.