Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB)

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych zwana dalej KAUT, działająca przy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, reprezentowana przez jej Prezydium w składzie:

1. prof. dr hab. inż. Bohdana Macukow – Przewodniczącego KAUT

2. prof. dr hab. inż. Andrzeja Chojnackiego – Wiceprzewodniczącego KAUT

3. prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola – Wiceprzewodniczącego KAUT

oraz

Polska Izba Inżynierów Budownictwa zwana dalej PIIB reprezentowana przez: 

1. Andrzeja Rocha Dobruckiego – Prezesa Krajowej Rady PIIB

2. Mariana Płacheckiego – Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

zawierają niniejsze porozumienie o współpracy.

§ 1

KAUT, jako odpowiedzialna za dobrowolną akredytację technicznych kierunków kształcenia, działając na podstawie § 10 ust.3 Zasad i Trybu Postępowania Akredytacyjnego, oraz PIIB realizująca zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w tym nadawanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, działając w interesie podnoszenia poziomu kształcenia i uprawiania zawodu inżyniera budownictwa - wszystkich specjalności techniczno-budowlanych i przygotowujących do tego wszystkich kierunków, stopni i rodzajów studiów - ustalają następujące zasady i zakres współdziałania dotyczącego zespołów ekspertów oraz zespołów oceniających KAUT.

§ 2

KAUT i PIIB powołają wspólny zespół ekspertów w celu uwzględnienia kryteriów akredytacji kierunków kształcenia przygotowujących do zawodu inżyniera budownictwa, a zwłaszcza kryteriów oceny:

a)    programów kształcenia( w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych),

b)    kadry nauczającej przedmioty zawodowe i praktyczne,

c)     form kształcenia w zakresie organizacji i tematyki praktyk studenckich,

mających szczególny wpływ na stosowanie wiedzy technicznej w praktyce na współczesnym rynku usług budowlanych oraz zaspokajanie oczekiwań pracodawców.

§ 3

 KAUT, prowadząc postępowanie akredytacyjne, będzie powoływała do zespołów oceniających przedstawicieli PIIB, jako ekspertów. Zakres ich kompetencji oraz zasady udziału w zespołach oceniających zostaną ustalone w terminie późniejszym w formie stosownego porozumienia między KAUT i PIIB.

§ 4

Zakres współpracy ujęty w § 2 i § 3 dotyczy wyłącznie kierunków studiów, po ukończeniu których absolwenci będą mogli – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi - ubiegać się o uprawnienia budowlane upoważniające do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

§ 5

PIIB co trzy lata na podstawie wyników egzaminów na uprawnienia budowlane oraz przeprowadzonej wśród zdających ankiety, opracuje materiał oceniający efekty kształcenia w podziale na uczelnie, wydziały i roczniki ukończenia studiów i przekaże je KAUT.

§ 6

KAUT i PIIB corocznie będą wspólnie dokonywać oceny współpracy, a na jej podstawie poczynią ewentualne korekty w zakresie i sposobie współdziałania, co zostanie ujęte w stosownym aneksie do niniejszej umowy.

§ 7

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

w imieniu

Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

 

w imieniu

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

  

Warszawa, dnia ……………………

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)