Porozumienie w sprawie systemu mobilności studentów i doktorantów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów i doktorantów MOSTECH ma na celu:

  • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,
  • podnoszenie jakości kształcenia,
  • ułatwienie krajowej wymiany studentów i doktorantów.

§ 1

Założenia ogólne systemu MOSTECH

Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom i doktorantom odbycie części studiów poza uczelni macierzystą.

System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia i systemów studiów.

Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta lub doktoranta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

§ 2

Procedury wymiany

Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzi: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta lub doktoranta) i uczelnia przyjmująca.

W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:

  • do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,
  • do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,
  • uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,
  • KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,
  • studenci lub doktoranci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,
  • po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.

§ 3

Realizacja programu studiów i zasady zaliczania

Studenci lub doktoranci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.

Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru. W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w uczelni macierzystej.

Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.

Studenta w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.

Przedmioty (kursy) i semestr realizowany poza uczelnią macierzystą na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i na kartę egzaminacyjną przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.

Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej, na zatwierdzonym przez KRPUT druku.

 

Program uczestników studiów doktoranckich:

Program doktorantów może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranej uczelni.

Program może być także realizowany poprzez pracę laboratoryjną i innego rodzaju współpracę naukową jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.

Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z opiekunem naukowym uczestnika, jest zatwierdzone przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

Zaliczenie semestru lub roku przez uczestników studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.

§ 4

Warunki uczestnictwa studentów w wymianie

Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student na 5 lub 6 semestrze studiów I-go stopnia oraz na 1, 2 lub 3 semestrze (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) studiów II-go stopnia lub uczestnik studiów III-go stopnia, po pierwszym roku studiów.

Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.

W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi lub doktorantowi uczelnia macierzysta.

Uczelnie przyjmujące studentów i doktorantów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.

  

§ 5

Wzory pism dla uczelni kierującej studentów i doktorantów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT, zatwierdza KRPUT.

  

§ 6

Przystąpienie do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.

  

§ 7

Regulaminy studiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.

  

§ 8

Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.

Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach i za zgodą KRPUT.

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

 

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

Rektor Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy

Rektor Politechniki Białostockiej

Rektor Politechniki Częstochowskiej

Rektor Politechniki Gdańskiej

Rektor Politechniki Koszalińskiej

Rektor Politechniki Krakowskiej

Rektor Politechniki Lubelskiej

Rektor Politechniki Łódzkiej

Rektor Politechniki Opolskiej

Rektor Politechniki Poznańskiej

Rektor Politechniki Radomskiej

Rektor Politechniki Rzeszowskiej

Rektor Politechniki Szczecińskiej

Rektor Politechniki Śląskiej

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Rektor Politechniki Warszawskiej

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wrocław, 26 lutego 2005 r.